Skip to main content.

Ambasade în Kuweit           Ambasade în Kuweitflag Grecia
Adresa:P.O. Box 23812
Safat Khaldiya
Bl. 4, Str 44, Hs 4
13099
Kuwait
Telefon:(00965) 4817100-2
Fax:(00965) 4817103
Email:gremb.kuw@mfa.gr

 


Înapoi la ambasade în Kuweit           Ambasadele de Grecia